Monthly Archives: June 2014

写在父亲节前夕

          又是父亲节了。           嘉嘉给她爸爸做了一个贺卡,祝弟弟节日快乐。爸爸,她长大了,可爱又漂亮,如果您在,会很喜欢很喜欢她。        

Posted in 关于爸爸 | Comments Off on 写在父亲节前夕